Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor


Politica noastră de confidențialitate

Informațiile pe care vi le oferim mai jos reflectă abordarea noastră în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor dumneavoastră în baza prevederilor legislației de protecţia datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul” sau “GDPR”), în legătură cu utilizarea serviciilor noastre financiare.


1. Operatorii datelor cu caracter personal

TBI Bank EAD, persoana juridica constituita si functionand conform legilor bulgaresti, avand sediul in Bulgaria, Sofia, str. Dimitar Hadzhikotsev nr. 52-54, CUI 131134023, TBI Bank EAD - Sucursala Bucuresti, având sediul social in București, str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, et.4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11691/2012CUI 30771201, („Banca“) și 4Finance EOOD, grupul din care face parte Banca, având sediul în Bulgaria, Sofia, 1700, str. Nikola Gabrovski 79, et.2, CUI 202393458, („4Finance“).
Banca și 4Finance prestează servicii de intermediere creditară în cadrul cărora se urmărește punerea la dispoziția a clientului a celui mai potrivit produs financiar în conformitate cu informațiile oferite și în baza evaluării efectuate privind capacitatea dvs. de plată. 
Datele cu caracter personal prelucrate de către Bancă aparțin unor clienți persoane fizice, sau celor care care dețin o funcție în cadrul persoanelor juridice, clienți ai Băncii după cum urmează: fondatori, asociați, acționari, directori administratori, membrii ai consiliului de supraveghere/director, alți reprezentanți legali/convenționali, precum si alte persoane fizice ale căror date sunt prelucrate de către Banca în vederea inițierii și derulării relației contractuale (e.g. garanții) sau persoane fizice ale căror date sunt incluse în documentele transmise Băncii de către client sau partener contractual.


2. Datele cu caracter personal prelucrate

a) date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, cod poștal, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate/pașaportului/permisului de conducere (precum si alte elemente conținute de acestea: data/locul nașterii, cetățenia, genul, perioada de valabilitate, emitent);
b) date de identificare suplimentare: vârsta, semnătura, situație familiala, număr de persoane aflate în întreținere, numele si prenumele membrilor de familie, stare civila, obligații militare, date privind sănătatea, situație economica si financiara, date privind bunurile deținute (servituți, documentație cadastrală, alte date rezultând din documentele de proprietate), CIF, număr Carte Funciara, rezidență fiscală (număr și serie certificat de rezidenta fiscala); 
c) date referitoare la locul de muncă: profesie, funcție, data angajării, formare profesională, diplome-studii, denumirea angajatorului, date salariale, tipul contractului de muncă, program de lucru; 
d) date rezultate în urma înregistrării audio/video/electronice: voce, imagine, înregistrări video/audio, IP computer , email-uri, ID dispozitiv; 
e) date referitoare la tranzacții: identificatorul unic generat pentru fiecare client, număr de cont, data/ora/suma tranzacției, scopul tranzacției, denumirea comerciantului, produse, geolocalizare, număr card de loialitate, precum si alte date bancare.
f) date si informații legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări: cuprind date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecventa plaților, suma plătita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului), date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadenta a restantei, numărul de zile de întârziere in rambursarea creditului, starea contului, si informații legate de calitatea de girant sau codebitor), istoricul rambursării împrumutului, numărul contractului, date referitoare la eventuale litigii, date rezultate din investigarea situației dumneavoastră la ANAF/ Biroul de Credit; 
g) date referitoare la fraude: săvârșirea de infracțiuni sau contravenții in domeniul financiar-bancar, constatate prin hotărâri judecătorești definitive, ori prin acte administrative necontestate, denumirea emitentului, date rezultate din investigații administrative/penale, date din cazierul judiciar;
h) date referitoare la inadvertențe constatate de Bancă: date și informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului de credit. 
i) alte date care deriva din acestea în urma prelucrărilor: informații de natură socială și psihosocială, preferințe, abonamente (opt in, opt out), contracte de marketing, cookie-uri, segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, profil, comportament de plată, puncte de loialitate;
Banca nu va prelucra date cu caracter personal care dezvăluie originea rasiala sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date privind viată sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabila in vigoare.


3. Scopurile în care Banca şi 4Finance colectează datele Dvs. personale

 • în vederea identificării dvs. şi în vederea efectuării evaluării capacităţii dvs. de plată, în situaţia în care dvs. solicitaţi alocarea unui credit sau a unui alt tip de produs financiar oferit de către Banca(aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoașterii feței, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum și a sistemelor de identificare online);
 • pentru încheierea, administrarea şi aducerea la îndeplinire a contractului de credit cu Banca sau respectiv cu 4Finance, precum şi pentru eventuala încheiere şi aducere la îndeplinire a altor contracte cu Banca sau respectiv cu 4Finance în legătură cu eventuala prestare a altor servicii bancare şi/sau financiare (inclusiv şi prin încheierea contractelor de prestare servicii financiare la distanţă);
 • în vederea administrării conturilor dvs. - în cazul în care dvs. aveţi deschise conturi la Bancă, pentru rapoarte interne şi în scopuri şi nevoi de pronostic ale Băncii sau respectiv ale 4Finance, în vederea realizării şi dezvoltării sistemului de management al riscului în cadrul Băncii sau respectiv în cadrul 4Finance inclusiv şi pentru scopuri de auto-învăţare a software-ului specializat pentru evaluarea riscului, proprietatea Băncii sau respectiv proprietatea 4Finance (se aplică şi în cazul în care nu se încheie un Contract pentru acordarea unui credit);
 • pentru marketing direct în sensul legislatiei privind protecţia datelor personale  inclusiv şi pentru transmiterea către dvs. a înştiinţăriilor şi scrisorilor cu conţinut publicitar şi de informare, SMS-uri promoţionale şi e-mail-uri, inclusiv şi legate de oferirea altor produse financiare sau combinate oferite de sau cu participarea Băncii sau respectiv 4Finance, datele colectate fiind relevante şi nedepăşind scopurile în care sunt prelucrate şi nu vor fi supuse prelucrării suplimentare în modalităţi incompatibile cu aceste scopuri.
 • pentru a identifica, preveni și evita fraudele, spălarea banilor, finanțarea terorismului și a altor activități criminale si pentru a îndeplini obligațiile legale care decurg, de exemplu, din Legea instituțiilor de credit, Legea privind serviciile de plată și sistemele de plată, Legea privind creditul de consum, legile care reglementează activitățile contabile etc.;
 • pentru a vă restitui toate fondurile datorate, precum si pentru a va informa despre orice schimbări relevante pentru dvs. legate de noi, serviciile noastre sau relația contractuală;
 • pentru a administra diversele servicii pe care le oferim, asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor, dezvolta și oferi noi servicii, gestiona și îmbunătăți site-urile web, menține siguranța și asigura că tot conținutul este afișat pe ecran în cel mai eficient mod posibil
 • în vederea furnizării de servicii de suport pentru solicitările dvs. (de ex: informații adiționale despre produsele Băncii, derularea de investigații cu privire la disfuncționalități ale produselor si serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor si petițiilor formulate), atât in locațiile fizice ale Băncii, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta);
 • în vederea înregistrării audio a convorbirilor telefonice cu Banca cu scopul de a îmbunătății calitatea serviciilor, dar și pentru a furniza dovada cererii/acordului/opțiunii cu privire la anumite servicii solicitate/oferite;
 • pentru arhivarea în format fizic/electronic a documentelor, precum și realizarea de activități de curierat; 
 • pentru realizarea rapoartelor de evaluare și desfășurarea altor etape în cadrul procedurilor de executare silită/insolvență, precum și în vederea soluționării investigațiilor, litigiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări; 
 • pentru realizarea de audituri sau investigații ale Băncii și pentru efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Băncii sau efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;
 • realizarea de raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile Băncii (de ex: raportarea incidentelor de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), precum și pentru monitorizarea activității clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte
 • pentru înregistrarea video a activității din locațiile fizice ale Băncii, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.
 • pentru orice altă utilizare legitimă care este relevantă pentru relația noastră cu dvs.

4. Transferuri si categorii de destinatari cărora le pot fi divulgate datele dvs. personale

Datele dvs. personale nu vor fi puse la dispoziţia terţilor persoane fizice şi juridice, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se solicită conform legii sau in vedere inițierii si desfășurării relației contractuale. Datele dvs. personale vor fi prelucrate numai de către angajaţi autorizaţi ai Băncii sau respectiv 4Finance şi de persoane fizice şi/sau juridice având statutul de “operator asociat” sau "persoană împuternicită " în sensul şi în condiţiile art. 26 sau art. 28 din Regulament. Persoanele împuternicite/operatorii cărora le pot fi divulgate şi încredinţate spre prelucrare datele dvs. sunt: societăţi cărora Banca şi/sau 4Finance pot încredinţa colectarea creanţelor conform unor credite de nevoi personale sau altor credite, societăţi din grupul Băncii şi 4Finance care pot efectua activităţi în legătură cu evaluarea capacităţii dvs. de plată, cu administrarea şi gestionarea contractului dvs. cu Banca şi/sau 4Finance sau alte servicii afiliate;, Biroul de Credit, Banca Naționala a României, autorități publice centrale sau locale, partenerii contractuali / furnizorii de servicii si bunuri (e.g. servicii IT, arhivare, curierat; utilități; audit; serviciilor de suport; procesare plăti, servicii de facilitare a plaților, servicii de recuperare creanțe si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agenții imobiliare., societăți de asigurare si reasigurare, consultanți, auditori, contabili, avocați).
Banca nu va transfera date cu caracter personal in afara României sau statelor din cadrul UE/EEA, exceptând situația in care solicitați efectuarea unor plăti in afara statelor membre ale Uniunii Europene (in temeiul executării unui contract - de plată încheiat între dvs. si Banca).


5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Dvs. personale este după cum urmează:

- consimțământul dvs., în situația în care este necesar și/sau solicitat conform legislației aplicabile în vigoare (e.g. de ex: pentru marketing direct), in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Va puteți retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări conform instrucțiunilor de la punctul 9.
- încheierea și aducerea la îndeplinire a contractului de credit sau a oricărui alt tip de contract pentru punerea la dispoziție a anumitor servicii ale Băncii, respectiv de 4Finance, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b GDPR;
- aducerea la îndeplinire a obligațiilor Băncii și/sau 4Finance conform legii (e.g. identificarea si prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiar-bancare), in temeiul art. 6 alin. 1 lit. c GDPR. 
- interesul legitim al Băncii și al 4Finance de a oferi informații actuale privind produsele și serviciile disponibile sau noi (e.g. dezvoltarea și îmbunătățirea produselor si serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cât și în cadrul locațiilor fizice etc.) în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR;


6. Surse de date

Datele cu caracter personal pot fi obținute: (i) direct de la dumneavoastră si/sau de la un împuternicit al dvs., (ii) prin consultarea unor surse publice (e.g. Biroul de Credit, Banca Naționala a României, instituții si autorități publice, registre publice, baze de date, informații disponibile pe internet, Oficiul National al Registrului Comerțului, portalul instanțelor de judecata etc.).


7. Drepturile dumneavoastră

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi: 
i. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
ii. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
iii. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
iv. Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
v. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
vi. Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.
vii. Dreptul de a nu face obiectul unui proces automat decizional: Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridic sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
viii. Dreptul de retragere a consimțământului – in cazul in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrările efectuate anterior in baza consimțământului rămânând in continuare valabile.
Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor.
De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


8. Perioada de retenție

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această Politică de Confidențialitate, specificând data la care a avut loc cea mai recentă actualizare a politicii de confidențialitate. Dacă s-au produs schimbări semnificative, ne vom concentra asupra lor și vom încerca să vă avertizăm direct atunci când este posibil. De asemenea, vom păstra într-o arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de Confidențialitate, astfel încât să le puteți vizualiza. Urmați acest link pentru a accesa versiunile anterioare ale Politicii de Confidențialitate.


9. Procesul decizional automatizat

Ca o parte din procesul de aprobare al dvs. în procedura de solicitare alocare credit, datele dvs. personale pot face obiectul unui proces decizional automatizat. Acest lucru înseamnă că un software specializat (scoring software) al Băncii sau al 4Finance va prelucra în mod automat (fără intervenţie umană) datele puse la dispoziţie de dvs. şi le va analiza din punctul de vedere al unor criterii setate în algoritmul software-ului. În rezultat, solicitarea dvs. va obţine un anumit număr de puncte în funcţie de care se poate obţine aprobarea automatizată sau refuzul automatizat. Dacă solicitarea dvs. obţine numărul de puncte între cel minim şi cel de ajuns pentru aprobare, solicitarea va fi analizată de către un angajat al Băncii sau 4Finance. În cazul în care se va lua o decizie complet automatizată cu privire la cererea dvs. (fără intervenţia unui angajat al Băncii sau 4Finance), aveţi dreptul să solicitaţi revizuirea deciziei de către un angajat şi să vă exprimaţi punctul de vedere.


10. Exercitarea drepturilor și transmiterea solicitărilor

Pentru exercitarea drepturilor sus-menționate, precum si pentru transmiterea oricăror întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va rugam sa transmiteți cererea dvs. la adresa: București, str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, et.4, sector 1, cod poștal 011683 sau pe e-mail dpo@tbibank.ro.